Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Nenpo Sp. z o.o. z siedzibą w Kazuniu Polskim.

Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Nenpo Sp. z o.o.

ul. Genetyczna 37, 05- 152 Kazuń Polski

NIP 5311691836

REGON 360980376

KRS 0000547482

[email protected]

Skąd mamy Twoje dane?

Podałeś je nam dobrowolnie. Pozyskaliśmy je od Ciebie podczas skorzystania z formularza kontaktowego, zapisywania się na newsletter, lub podczas składania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, e-mail lub sms.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. Realizacji umowy lub zamówienia(art. 6 ust. 1 pkt b RODO), gdzie Twoje dane będą przetwarzane. Przy zawarciu umowy lub zamówienia w celu jej realizacji, przy pobieraniu bądź zamawianiu pliku w celu jego dostarczenia i ewentualnych rozliczeń lub też przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zamówienie urządzeń lub usługi serwisowej,  w celu skutecznego wywiązania się z umowy.
 1. Kontaktów biznesowych ( 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (czyli nas) jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.
  Przysługuje Ci oczywiście prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Jakie masz uprawnienia.
 1. Wysyłania newslettera( 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić dostęp do aktualnych informacji o naszej ofercie i naszej działalności.
 1. Odpowiedzi na zapytanie(art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie wyrażasz zgodę na kontakt związany z realizacją tej prośby lub zapytania
 1. Organizacji i promocji eventu(art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej, w aplikacji eventowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych, a przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja. 
 1. Wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy nami, a innym podmiotem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie, jeżeli jesteś osobą wskazaną do kontaktów z nami przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy nami a tym pracodawcą lub tym innym podmiotem, a przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
 1. Kontaktów z mediami i promowania w mediach naszej działalności, usług i produktów(art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie dane dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów naszego przedstawiciela z mediami i w celu promowania w mediach naszej działalności, naszych usług i produktów.
 1. Realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji(art.6 ust.1 pkt c RODO), gdzie w przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Twoją rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie udostępnione dane mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przeciw nam skierowanymi, a przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (czyli naszego) jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Formularz elektroniczny – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dane zbierane przez naszych przedstawicieli w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania pomiędzy nami kontaktu w przyszłości.

Dane osób, które są stroną umowy lub zamówienia zawieranych z nami – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to znaczy prawa do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, prawa do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu, czy też nawet cofnięcia zgody.

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania wyślemy odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
Ponieważ należy zauważyć, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy ;
 • administrator może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO (np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Dane kontaktowe przechowywane są na naszych serwerach i dostępne są wyłącznie dla nas.
Dane mogą być jednak udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi np. podejmiemy współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych i działań marketingowych.
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu – dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.

Mechanizm cookies

Nasza strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez nenpo.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej naszą stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nenpo.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą witrynę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.
– nenpo.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 •  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Nenpo.pl wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze nenpo.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Nenpo.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • popularyzacji strony www za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • analizy konwersji kampanii marketingowych prowadzonych za pomocą narzędzia Facebook Pixel Code, za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Odwiedzającego z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony nenpo.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Informacje jak zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies znajdziesz poniżej:
Internet Explorer;
Microsoft EDGE;
Mozilla Firefox;
Chrome;
Safari;
Opera.
Nenpo.pl może gromadzić adresy IP użytkowników odwiedzających. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej nenpo.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez nenpo.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu witryny internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści.
Strona nenpo.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nenpo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujących na nich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie i czy je profilujemy?

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji Twoich zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Nie będą one jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.